izmit escort istanbul escort escort beylikdüzü izmit escort beylikduzu escort istanbul escort avcılar escort

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

            จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาบุคคล โดยเน้นให้การศึกษาแก่ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา  ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีวิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์สังคมไทย  กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาไปสู่ปวงชน และมีนโยบายตามพันธกิจที่จะกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า  “เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง”  

             มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดหนองบัวลำภู ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในจังหวัดหนองบัวลำภู จัดตั้งขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2545  ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว)  วัดสระเกศ  เป็นประธานพิธีในการวางศิลาฤกษ์  ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์  บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลนาคำไฮ  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวนเนื้อที่ประมาณ 209 ไร่ เมื่ออาคารแล้วเสร็จได้ประกอบพิธีมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ของพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง  โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูสืบไป

avc�±lar escort
pendik escort Gaziantep Escort ciddiyetajans.com/amp