ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

   >>  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง           |         นโยบายสาขาฯ         |        ความเป็นมาของสาขาฯ           |        ผู้บริหารและบุคลากร               |        กระดานข่าว รามหนองบัว  

 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ ไทรเล็กทิม
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

***************************************

  link ภายใน ม.รามฯ

Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
facebook ม.ราม หนองบัวลำภู

  link ภายใน ม.รามฯ
  กระดานข่าวชาวรามคำแหงหนองบัวลำภู
  สำนักบริการทางวิชาการ
  สำนักหอสมุด
  สถาบันคอมพิวเตอร์
  ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
   สารสนเทศผู้บริหาร
   สารสนเทศบุคลากร
   สารสนเทศคลัง 3 มิติ
   สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   นักศึกษาระดับปริญญาโท
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  วิจัยสถาบัน
  เว็บไซต์ประกันคุณภาพ มร.วก.นภ.
  ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕
  ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕
      และรายงานผลการปรับปรุง ปี ๒๕
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๗  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๗  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒  เดือน)
   รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผน
       ปฏิบัติราชการ ปี ๕๖
การจักความรู้(KM)
   การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   นิยามการจัดการความรู้เบื้องต้น
   บทความ/วารสาร
   ความรู้สำหรับบุคลากร
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ณะกรรมการKM
บริการวิชาการ
   การนวดรักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
   การเรียนการสอน
   E - book
  E - learning
  Cyberclassroom
  Course on Demand

  ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรและสาขาวิชา
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
  การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
  ดาวน์โหลดไฟล์การเรียน ป.โท
  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
  หลักสูตรการศึกษา
  โครงการพิเศษ
   ระบบการศึกษา
   บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ภูมิภาค

  ระดับปริญญาตรี

  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบรับรองผลการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ใบสั่งสื่อการสอน
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบคำขอเปลี่ยน ชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
  ใบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบขอย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชา
  ใบขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
  ใบขอสำเนาแผ่น เทปคำบรรยาย

  ระดับปริญญาโท

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT
       ระดับบัณฑิตศึกษา
  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาโท
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลากิจ,ลาป่วย
  เแบบฟอร์มขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะรัฐศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะบริหารธุรกิจ

  ระดับปริญญาเอก

  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาเอก
 
 

 

เชื่อมโยง
  โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
   ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย์
   ข่าวอุดมศึกษา

-ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

   สำนักงานจัดงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
   แผนที่จังหวัด
   โรงแรมที่พัก
   ร้านอาหาร
   ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
   ข้อมูลการเดินทาง
  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
   อำเภอนากลาง
   อำเภอนาวัง
   อำเภอสุวรรณคูหา
   อำเภอศรีบุญเรือง
   อำเภอโนสัง
QR code ramnongbua
 

 

  ASEAN

ASEAN อาเซียน

  ศูนย์การเรียนรู้


 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๑๕๙๕๒-๕ โทรสาร ๐๔๒ ๓๑๕๙๕๔-๕ เว็บไซต์ http://www.nongbua.ru.ac.th เพจ http://www.facebook.com/ramnongbua อีเมล์ nongbualamphu@ru.ac.th

 

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
        รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์
        รายชื่อคณะรัฐศาสตร์
        รายชื่อคณะบริหารธุรกิจ

 

คลิกสมัครออนไลน์  ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดเพื่อมเติม

  ระดับปริญญาตรี

  
ข่าวแจ้งนักศึกษา
     โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557
     การเรียนหลักสูตร Pre-Degree
    แนวข้อสอบ ENG 1002
    ตารางบรรยาย
      ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ฤดูร้อน /๒๕๕๖ (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม)
    ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
      ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
    การลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน/ประกาศ
      การโอนย้ายระบบการเรียนปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
      แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบซ่อมภาค ๑/๒๕๕๖
      การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
      ข้อแนะนำการดูผลสอบวิชากฎหมายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค
      ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการส่วนภูมิภาค(สำหรับนักศึกษาใหม่)
      ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการส่วนภูมิภาค(สำหรับนักศึกษาเก่า)  
      การเทียบรหัสวิชา ๕ หลัก เป็น ๗ หลัก
      การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอโยนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
      ประกาศ เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาผู้เคยเรียน Pre-Degree กรณีใช้สิทธิเทียบโอน
      ขั้นตอนและวิธีการลงเทียนเรียน
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
       
   ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
 
ข่าวทุนการศึกษา
      โครงการประกวดเรียงความชิงรางวัล มูลนิธิสด-เนียม กูรมะโรหิต
      เว็บไซต์ข่าวทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ระดับปริญญาโท

  
ข่าวแจ้งนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ รหัส 55
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ รหัส 55
    กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ รหัส ๕๕
    กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ รหัส ๕๕
     ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕ 
     ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเก่า ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ระดับปริญญาเอก

    หัวข้อการวิจัย
    ตารางขึ้นสอบสัมมนา

  ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง

    ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
    ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างทางลาดคนพิการ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
    ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบห้องน้ำรวม สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
    ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบห้องน้ำรวม สาขาวิทยบริการฯ
           จังหวัดหนองบัวลำภู
    ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
     ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้างทางลาดคนพิการ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๒ ปี จังหวัดหนอบัวลำภู .

วันฝนหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๕๖ .
ร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม การนวดรักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
วันแม่ ปี ๒๕๕๖  
วันรพี ปี ๒๕๕๖  
อบรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๖ 
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๖  
โครงการประชาอาสาปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม 80 พรรษา มหาราชินี  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่วัยวัยใสร่วมใจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๖  
วันฉัตรมงคล ปี ๒๕๕๖  
วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า   
โครงการกีฬาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๖   
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๕๕๔ - ๒๕๕๕  
พิธีทอดฝ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา       
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   
โครงการบุญคูณลาน สืบสานงานบุญเดือนยี่ ปี 2556  
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖  

   กิจกรรมต่อ            

   *******************************************************

  ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
             

  ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

             

****************************************************