ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

   >>  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง           |         นโยบายสาขาฯ         |        ความเป็นมาของสาขาฯ           |        ผู้บริหารและบุคลากร               |        กระดานข่าว รามหนองบัว  

 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ ไทรเล็กทิม
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

***************************************

  link ภายใน ม.รามฯ

Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
facebook ม.ราม หนองบัวลำภู

  link ภายใน ม.รามฯ
  กระดานข่าวชาวรามคำแหงหนองบัวลำภู
  สำนักบริการทางวิชาการ
  สำนักหอสมุด
  สถาบันคอมพิวเตอร์
  ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
   สารสนเทศผู้บริหาร
   สารสนเทศบุคลากร
   สารสนเทศคลัง 3 มิติ
   สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   นักศึกษาระดับปริญญาโท
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  วิจัยสถาบัน
  เว็บไซต์ประกันคุณภาพ มร.วก.นภ.
  ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖
  ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕
      และรายงานผลการปรับปรุง ปี ๒๕
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
       (รอบ ๑๒ เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ 12 เดือน)
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๗  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๗  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒  เดือน)
   รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผน
       ปฏิบัติราชการ ปี ๕๖
การจักความรู้(KM)
   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
   นิยามการจัดการความรู้เบื้องต้น
   บทความ/วารสาร
   ความรู้สำหรับบุคลากร
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ณะกรรมการKM
บริการวิชาการ
   การนวดรักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
   การเรียนการสอน
   E - book
  E - learning
  Cyberclassroom
  Course on Demand

  ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรและสาขาวิชา
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
  การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
  ส่งรายงานออนไลน์
  ดาวน์โหลดไฟล์การเรียน ป.โท
  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
  หลักสูตรการศึกษา
  โครงการพิเศษ
   ระบบการศึกษา
   บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ภูมิภาค
ข่าวสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
  ตำแหน่งงานจากกรมจัดหางาน

  ระดับปริญญาตรี

  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบรับรองผลการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ใบสั่งสื่อการสอน
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบคำขอเปลี่ยน ชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
  ใบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบขอย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชา
  ใบขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
  ใบขอสำเนาแผ่น เทปคำบรรยาย

  ระดับปริญญาโท

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT
       ระดับบัณฑิตศึกษา
  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาโท
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลากิจ,ลาป่วย
  เแบบฟอร์มขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะรัฐศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะบริหารธุรกิจ

  ระดับปริญญาเอก

  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาเอก
 
 

 

เชื่อมโยง
  โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
   ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย์
   ข่าวอุดมศึกษา

 -ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

   สำนักงานจัดงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
   แผนที่จังหวัด
   โรงแรมที่พัก
   ร้านอาหาร
   ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
   ข้อมูลการเดินทาง
  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
   อำเภอนากลาง
   อำเภอนาวัง
   อำเภอสุวรรณคูหา
   อำเภอศรีบุญเรือง
   อำเภอโนสัง
QR code ramnongbua
 

 

  ASEAN

ASEAN อาเซียน

  ศูนย์การเรียนรู้


 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๑๕๙๕๒-๕ โทรสาร ๐๔๒ ๓๑๕๙๕๔-๕ เว็บไซต์ http://www.nongbua.ru.ac.th เพจ http://www.facebook.com/ramnongbua อีเมล์ nongbualamphu@ru.ac.th

 

 

 

  ระดับปริญญาตรี

  
ข่าวแจ้งนักศึกษา
     สำรวจรายชื่อผู้สนใจอบรมภาษาอังกฤษ ENG 1001,1002,2001,2002
     การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
     การสั่งซื้อชุดสื่อการสอน
     โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557
    ตารางบรรยาย
      ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (ตารางบรรยายสรุป)
      ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม)
    
    ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (แก้ไข)
 
    การลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน/ประกาศ
      แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)
      ยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
      การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
      การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
      การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
      การโอนย้ายระบบการเรียนปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
      การเทียบรหัสวิชา ๕ หลัก เป็น ๗ หลัก
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
       
   ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
  ข่าวทุนการศึกษา
      การคัดเลือกนักศึกษารางวัลเพชรน้ำหนึ่งและเพชรประดับรามฯ ปีการศึกษา 2557
      การสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
      แบบขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
      เว็บไซต์ข่าวทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ระดับปริญญาโท

   ข่าวแจ้งนักศึกษา
    แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
    แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
     ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕ 
 

  ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ)

   ข่าวแจ้งนักศึกษา
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
         ใบสมัคร

  ระดับปริญญาเอก

    ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕ 
    หัวข้อการวิจัย
    ตารางขึ้นสอบสัมมนา

  ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง

    สอบราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำรวม  
       
จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2558

        
    ประกาศ TOR และราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น
        จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำรวม จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
        ประจำปีงบประมาณ 2558
 

โครงการถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดสมบูรณ์พุทธาราม และ สำนักสงฆ์สันติธรรม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และรับน้องนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด วันที่ 2 กค. 57

 

กิจกรรมวันครบรอบการก่อตั่งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 12 ปี
    วันที
25 มิถุนายน 2557

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 จังหวัดหนองบัวลำภู.

   กิจกรรมต่อ            

   *******************************************************

  ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
             

  ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

             

****************************************************