ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

   >>  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง           |         นโยบายสาขาฯ         |        ความเป็นมาของสาขาฯ           |        ผู้บริหารและบุคลากร               |        กระดานข่าว รามหนองบัว  

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ ไทรเล็กทิม
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

***************************************

  link ภายใน ม.รามฯ

Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
facebook ม.ราม หนองบัวลำภู

 

  link ภายใน ม.รามฯ
  กระดานข่าวชาวรามคำแหงหนองบัวลำภู
  สำนักบริการทางวิชาการ
  สำนักหอสมุด
  สถาบันคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
   สารสนเทศผู้บริหาร
   สารสนเทศบุคลากร
   สารสนเทศคลัง 3 มิติ
   สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
  วิจัยสถาบัน
  เว็บไซต์ประกันคุณภาพ มร.วก.นภ.
  ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา
2556
  ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ตั้งแต่ปี 2546 - 2556
      และรายงานผลการปรับปรุง ปี
2556

  ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   หลักสูตรและสาขาวิชา
   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
   การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
   นักศึกษาระดับปริญญาโท
   ส่งรายงานออนไลน์
   ดาวน์โหลดไฟล์การเรียน ป.โท
   ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
   หลักสูตรการศึกษา
   โครงการพิเศษ
   ระบบการศึกษา
   บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ภูมิภาค
ข่าวสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
  ตำแหน่งงานจากกรมจัดหางาน
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557  
       (รอบ
12๑๒ เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
   KPI Template  พ.ศ. 2557
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
   KPI Template  พ.ศ. 2556 (รอบ 12  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558)
   KPI Template  พ.ศ. 2555 (รอบ 7  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2555 (รอบ 12  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2554 - 2557)
   KPI Template  พ.ศ. 2554  (รอบ 7  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2554  (รอบ 12  เดือน)
   รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผน
       ปฏิบัติราชการ ปี
2554
การจักความรู้(KM)
   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
   นิยามการจัดการความรู้เบื้องต้น
   บทความ/วารสาร
   ความรู้สำหรับบุคลากร
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ณะกรรมการKM
บริการวิชาการ
   การนวดรักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
   การเรียนการสอน
   E - book
   E - learning
   Cyberclassroom
   Course on Demand

  ระดับปริญญาตรี

  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบรับรองผลการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ใบสั่งสื่อการสอน
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบคำขอเปลี่ยน ชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
  ใบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบขอย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชา
  ใบขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
  ใบขอสำเนาแผ่น เทปคำบรรยาย

  ระดับปริญญาโท

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT
       ระดับบัณฑิตศึกษา
  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาโท
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลากิจ,ลาป่วย
  เแบบฟอร์มขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะรัฐศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะบริหารธุรกิจ

  ระดับปริญญาเอก

  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาเอก
 
 

 

เชื่อมโยง
  โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
   ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย์
   ข่าวอุดมศึกษา

  -ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

   สำนักงานจัดงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
    สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
QR code ramnongbua
 

 

  ASEAN

ASEAN อาเซียน

  ศูนย์การเรียนรู้

 

[เคาน์เตอร์นับจำนวนผู้ชม]

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู  ถนนหนองบัวลำภู-เลย  ตำบลนาคำไฮ  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000  โทรศัพท์ 042 315952-59  โทรสาร 042 315954-55  เว็บไซต์ www.nongbua.ru.ac.th  เพจ www.facebook.com/ramnongbua  อีเมล์ nongbualamphu@ru.ac.th

 

 

 

 

     รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

                                                                                                               
 
    รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

           

 

  ระดับปริญญาตรี

  
   
ข่าวแจ้งนักศึกษา
     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กลุ่มบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย
     การเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์
     การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
     การสั่งซื้อชุดสื่อการสอน
 
    ตารางบรรยาย
      ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2557 (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม)
      ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ปีการศึกษา 2557 (ตารางบรรยายสรุป)
      ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ปีการศึกษา 2557 (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม)
    
    ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2  ปีการศึกษา 2557
 
    การลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน/ประกาศ
      คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค 2 และ ภาคซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
      การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
      การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
      แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)
      ยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
      การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
      การโอนย้ายระบบการเรียนปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
      การเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
       
   ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
 
    ข่าวทุนการศึกษา
      การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
      ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้ยืมรายเก่ามหาวิทยาลัย
      เว็บไซต์ข่าวทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
  ระดับปริญญาโท
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
    กำหนดการสอบ วิชาประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
    กำหนดการสอบ วิชาประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
    กำหนดการสอบแก้ไอ วิชาประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    กำหนดการสอบแก้ไอ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนักศึกษาปี 2) 
    กำหนดการสอบแก้ไอ คณะรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนักศึกษาปี 2)
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
    ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ 1 เทอม 2
    แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
    แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
    แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
   ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
         ใบสมัคร
 
    ระดับปริญญาเอ
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    หัวข้อการวิจัย
    ตารางขึ้นสอบสัมมนา
 
  ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศสอบราคา โครงการขยายแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
        จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน
1 งาน
    เชิญชวนให้ราคา โครงการขยายแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
        จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวน 1 งาน
    เชิญชวนให้เสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้อง CCTV (8 ตัว) จำนวน 1 ระบบ
    ราคากลางโครงการขยายแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
       
จำนวน 1 งาน
    ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
 
 

 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2558
 วันยุทธหัตถีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2558
โครงการถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดสมบูรณ์พุทธาราม และ สำนักสงฆ์สันติธรรม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และรับน้องนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด วันที่ 2 กค. 57

 

กิจกรรมวันครบรอบการก่อตั่งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู 12 ปี
    วันที
25 มิถุนายน 2557

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 จังหวัดหนองบัวลำภู.

ร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม การนวดรักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
วันแม่ ปี ๒๕๕๖  
วันรพี ปี ๒๕๕๖  
อบรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๖ 
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๖  
โครงการประชาอาสาปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม 80 พรรษา มหาราชินี  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่วัยวัยใสร่วมใจสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๖  
วันฉัตรมงคล ปี ๒๕๕๖  
วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า   
โครงการกีฬาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๖   
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๕๕๔ - ๒๕๕๕  
พิธีทอดฝ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา       
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   
โครงการบุญคูณลาน สืบสานงานบุญเดือนยี่ ปี 2556  
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖  

                                                                                           กิจกรรมต่อ            

   *******************************************************

  ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
             

  ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

             

****************************************************