ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

                                    

 

*************************************************

 

อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

***************************************

  link ภายใน ม.รามฯ
 

Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
facebook ม.ราม หนองบัวลำภู

 
  ข้อมูลสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
  ผู้บริหารและบุคลากร
  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
  สถานที่ตั้ง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
  link ภายใน ม.รามฯ
  สำนักบริการทางวิชาการ
  สำนักหอสมุด
  สถาบันคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
   สารสนเทศผู้บริหาร
   สารสนเทศบุคลากร
   สารสนเทศคลัง 3 มิติ
   สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
   วิจัยสถาบัน
   เว็บไซต์ประกันคุณภาพ มร.วก.นภ.
   ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา
2557
   ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ตั้งแต่ปี 2546 - 2556
      และรายงานผลการปรับปรุง ปี
2556

  ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
   E-Service ป.ตรี
   ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค)
   พิมพ์บาร์โค้ดลงทะเบียนเรียน ป.ตรี
ระดับปริญญาโท
   บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
   E-Graduate ปริญญาโท
   ส่งรายงานออนไลน์
   ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
   โครงการพิเศษ
   บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ข่าวสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
  ตำแหน่งว่างในจังหวัดหนองบัวลำภู
  ตำแหน่งงานต่างจังหวัด
  ตำแหน่งงานต่างประเทศ
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
   แผนปฎิบัติราชการกลางปี ปีงบประมาณ 2559
   KPI Template  พ.ศ. 2559
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
   KPI Template  พ.ศ. 2558 (รอบ 12  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557  
       (รอบ
12 เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
   KPI Template  พ.ศ. 2557
การจักความรู้(KM)
   คู่มือการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
   คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ตูราชการ
   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
   นิยามการจัดการความรู้เบื้องต้น
   บทความ/วารสาร
   ความรู้สำหรับบุคลากร
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ณะกรรมการKM
บริการวิชาการ
   สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
   การเรียนการสอน
   E - book
   E - learning
   Cyberclassroom
   Course on Demand

  ระดับปริญญาตรี

  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบรับรองผลการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ใบสั่งสื่อการสอน
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบคำขอเปลี่ยน ชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
  ใบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบขอย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชา
  ใบขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
  ใบขอสำเนาแผ่น เทปคำบรรยาย

  ระดับปริญญาโท

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT
       ระดับบัณฑิตศึกษา
  ใบ COMP_CODE ป.โท ธนาคารทหารไทย
  COMP_CODE ป.โท ธนาคารไทยพาณิชย์

  ระดับปริญญาเอก

 
เชื่อมโยง
  โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ

  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
    จังหวัดหนองบัวลำภู
QR code ramnongbua
 
 

  ASEAN

 

  ศูนย์การเรียนรู้

 


ปรับปรุง เมื่อ 13 กรกฎาคม  2559 เวลา10:20:00

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู  ถนนหนองบัวลำภู-เลย  ตำบลนาคำไฮ  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000  โทรศัพท์ 042 315952-59  โทรสาร 042 315954-55  เว็บไซต์ www.nongbua.ru.ac.th  เพจ www.facebook.com/ramnongbua  อีเมล์ nongbualamphu@ru.ac.th

 

 

 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

       

  ระดับปริญญาตรี

  
   
ข่าวแจ้งนักศึกษา
     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กลุ่มบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย
     การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
 
    ตารางบรรยาย
      ตารางบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
      ตารางบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม ปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
    ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
 
    การลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน/ประกาศ
      การเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
       
   ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
 
    ข่าวทุนการศึกษา
      เว็บไซต์ข่าวทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
  ระดับปริญญาโท
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
     การขึ้นทะเบียนปริญญา
     กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (เทอม 1)
     กำหนดเวลาลงทะเบียนลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3)
    แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
    แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 
    ตารางบรรยาย
     ตารางบรรยายปริญญาโท ปี 1
     ตารางบรรยายปริญญาโท ปี 2
    
    ปฏิทินการศึกษา
    กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชันปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปี 2 (เทอม 3)
 
   ระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
 
    ตารางบรรยาย
   
   ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
         ใบสมัคร
    ตารางบรรยาย
 
    ระดับปริญญาเอ
    หัวข้อการวิจัย
    ตารางขึ้นสอบสัมมนา
 
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางงานปรับปรุงบริเวณภายนอก สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
    ขอบเขตงาน(TOR) งานปรับปรุงบริเวณภายนอก สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
   
  ประกาศงานพัสดุ
 

    การทำบุญครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ  
    จังหวัดหนองบัวลำภู 13  ปี 25 มิถุนายน 2558
    วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 44 ปี 26 พฤศจิกายน 2558
    วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2559 จังหวัดหนองบัวลำภู