สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาเอก

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ในการเรียน

ระดับปริญญาตรี

 • การเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
 • รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น

ระดับปริญญาโท

 • ตารางบรรยายปริญญาโท ปี 1
 • ตารางบรรยายปริญญาโท ปี 2
 • แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
 • แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 • กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชันปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปี 2 (เทอม 3)
 • การขึ้นทะเบียนปริญญา
 • กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (เทอม 1)
 • กำหนดเวลาลงทะเบียนลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3)

ระดับปริญญาเอก

 • หัวข้อการวิจัย
 • ตารางขึ้นสอบสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ

 • ราคากลางการจ้างตัดชุดสูทนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ขอบเขตงาน(TOR) การจ้างตัดชุดสูทนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
 •      

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

 • ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
 • แผนที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • English Version
 • ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
 • แผนที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • English Version
 • แผนกำหนดการศึกษา ป.ตรี ส่วนกลาง
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนภูมิภาค)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนภูมิภาค)
 • โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ป.เอก
 • ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต(ส่วนกลาง)
 • บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 1

Yesterday 17

Week 185

Month 250

All 250