สารสนเทศปริญญาตรี

สารสนเทศปริญญาโท

 • กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชันปริญญาโทภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3)
 • การขึ้นทะเบียนปริญญา
 • กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เทอม 1)
 • กำหนดเวลาลงทะเบียนลงทะเบียนชั้นปีที่ 2 (เทอม 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ

งานจัดซื้อจัดจ้าง
  - ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นจำนวน 1 หลังห้องน้ำรวมจำนวน 1 หลังและโรงอาหารจำนวน 1 หลัง
 - TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน รวมและปฏิบัติการ 3 ชั้นจำนวน 1 หลังห้องน้ำรวม จำนวน 1 หลังและโรงอาหารจำนวน 1 หลัง

ภาพกิจกรรมสาขาฯ

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

 
 • ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
 • แผนที่มหาวิทยาลัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • English Version
 • แผนกำหนดการศึกษา ป.ตรี ส่วนกลาง
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.ตรี(ส่วนภูมิภาค)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนกลาง)
 • สารสนเทศนักศึกษา ป.โท(ส่วนภูมิภาค)
 • โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ป.เอก
 • ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต(ส่วนกลาง)
 • บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
 • สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 1

Yesterday 31

Week 66

Month 781

All 5156