หลักสูตรปริญญาโท

     มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค
ศึกษานอกเวลาราชการ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาเขตบางนาให้แก่บุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน
ด้วยวัตถุประสงค์
     1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามรถและศักยภาพของบุคคลในระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์
         ต่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ประเทศชาติต่อไป
     2. เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ
         เสมอภาคทางการศึกษา และใช้ทรัพยากรการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา คือ

1. 1.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  1.2 อักษรย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม.
  1.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
  1.4 อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A

2. 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
  2.2 อักษรย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Education (Educational Administration)
  2.4 อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Educational Administration)

3. 3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  3.2 อักษรย่อ (ภาษาไทย) ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
  3.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Arts in Political Science
  3.4 อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Political Science)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
        เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ. รับรอง

วิธีการคัดเลือก
        1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการเรียน
ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพร้อม
ที่จะผูกพันตนเองกับการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
        2. การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิด
สร้างสรรค์วุฒิภาวะ การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่จะสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้
        3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิของมหาวิทยาลัยที่
จะรับผู้ใดเข้าศึกษา      


หลักฐานในการสมัคร
        1. หลักฐานแสดงคุณวุติปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
        2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
        3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        4. หลักฐานแสดงการปฏิบัติงานหรือการดำรงตำแหน่งหรือใบแนะนำตัว (Recommendation)
            ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อ้างอิงได้       


การรับสมัคร
        1. ขอรับใบสมัคร และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู สาขา
วิทยบริการฯ (ส่วนภูมิภาค), วิทยาเขตบางนา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ10240
        2. ชำระค่าสมัครสอบ 800 บาท ที่สาขาวิทยบริการฯ, วิทยาเขตบางนา, บัณฑิตวิทยาลัย และนำหลักฐานการชำระ
เงินพร้อมหลักฐานการสมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
  


ค่าธรรมเนียม
        นักศึกษาต้องชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาและค่าะรรมเนียมอื่น ๆ ดังนี้
        1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (non-credit) ให้นับเป็นวิชาที่เทียบเท่า
            กับวิชา 3 หน่วยกิต
        2. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 3,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
        3. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 160 บาท
        4. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
        5. ค่าสื่อสารข้อมูล ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
        6. ค่าเอกสารประกอบการศึกษา วิชาละ 500 บาท
        7. ค่าธรรมเนียมการสอบไล่ วิชาละ 500 บาท       


โครงสร้างของหลักสูตร

1. องค์ประกอบของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ
1.1 หมวดวิชาเสริมปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)
0 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาแกนบังคับ
21 หน่วยกิต
1.3 หมวดวิชาเฉพาะ
12 หน่วยกิต
1.4 หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
1.5 หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 หน่วยกิต
1.6 สอบประมวลความรู้
*- หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต

2. องค์ประกอบของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ
2.1 หมวดวิชาเสริมปรับพื้นฐาน 2 วิชา (ED501, ED502) สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
      ทางการศึกษา ยกเว้นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
0 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาพื้นฐาน 2 วิชา
6 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเอก 9 วิชา
27 หน่วยกิต
2.4 หมวดวิชาอิสระ 1 วิชา
3 หน่วยกิต
2.5 สอบประมวลความรู้
*- หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต

3. องค์ประกอบของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (PS503)
0 หน่วยกิต
3.2 หมวดวิชาพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
12 หน่วยกิต
3.3 หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
3.4 หมวดวิชาบังคับเลือก
15 หน่วยกิต
3.5 หมวดวิชาศึกษาแบบอิสระ
3 หน่วยกิต
3.6 สอบประมวลความรู้
*- หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต

     ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านวิชาความรุ้เบื้องตันและศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์ (PS503)

     *ศึกษางานรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและผ่านการตรวจสอบประมวลความรู้
(Comprehesive Examination) ด้วยข้อเขียนและ / หรือปากเปล่า ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง       


กิจกรรมหลักสูตร
        โครงการบัณฑิตศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ ดังนี้
        1. จัดสัมมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ๆ ในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา
            โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจเข้าเป็นผู้บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีอกาสทราบ
            และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        2. จัดอภิปราย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมในการบรรยาย วิเคราะห์ และอภิปราย
        3. จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภายใน และ/หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
            ประสบการณ์
        4. การปัจฉิมนิเทศ       


การลงทะเบียนเรียน
        1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
            ต้องใช้เอกสารต่าง ๆ สำหรับลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและต้อง
            แสดงใบเสร็จรับเงิน ใบลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษา
            ที่มาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดต้องถูกปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะต้องนำ
            หลักฐานการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงทุกครั้งที่มีการสอบ
        2. นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่คณะแต่งตั้งและมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะแนว
            และจัดแผนการศึกษา ตลอดจนการาอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

        การลงทะเบียนและการสอบประมวลความรู้ทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดการวัดผลและการสำเร็จการศึกษา       


วิธีการวัดผล
        มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวักผลสำหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งการ
วัดผลอาจทำในระหว่างภาคการศึกษาก็ได้ เมื่อสิ้นการศึกษาวิชาหนึ่งจะมีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา
บางกระบวนวิชาอาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาคการศึกษาแต่อาจใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลใน
ลักษณะอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน      


        การวัดผลและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน ดังนี้

อักษรระดับคะแนน
แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
A  
4.00
A- 
3.67
B+
3.33
B  
3.00
B- 
2.67
C+
2.33
C  
2.00
C- 
1.67
D  
1.00
I  
ยังสอบไม่ผ่าน


เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
        มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับปริญญา หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ครบถ้วนแล้วคือ

        1. สอบวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตรและวิชาเสริมพื้นฐานได้สัญลักษณ์ "S"
        2. ได้ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ และสอบได้ตามหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้ผลการศึกษาคิดแต้ม
            ระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3. สอบประมวลความรู้ให้ได้สัญลักษณ์ "S" นักศึกษาแต่ละคนมีดอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้
            ได้สองครั้ง
        4. ได้ศึกษากระบวนวิชา RU100 ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาได้เรียนรู้
            เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม เน้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข
            จึงให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา RU100 โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่เก็บค่าหน่วยกิต แต่
            เป็นวิชาบังคับสำหรับทุกสาขาวิชาและนักศึกษาจะต้องสอบผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ โดยผล
            การสอบเป็นสัญลักษณ์ "S"