โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ส่วนภูมิภาค
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Law Program)
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  Bachelor of Law Degree (LL.B.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
1.
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) 105 หน่วยกิต

 
2.1
กลุ่มวิชาบังคับ 93
หน่วยกิต
 
2.2
กลุ่มวิชาเลือก 12
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

แผนกำหนดการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
IS 103 การใช้ห้องสมุด
1
TH 103 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
3
PC 103 จิตวิทยาทั่วไป
3
EN 101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
3
TH 101 ลักษณะการใช้ภาษาไทย
3
LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3
LW 101 หลักกฎหมายมหาชน
2
LW 204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
3
LW 102 หลักกฎหมายเอกชน
2
LW 205 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
3
LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
2
LW 207 กฎหมายอาญา 2
3
LW 203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3
   
 
LW 206 กฎหมายอาญา 1
3
   
 
 
รวม
19
 
รวม
18
 
 
 
   
 
           
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
PY 100 หลักการดำรงชีวิตในสังคม
3
 EC 103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
EN 102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป
3
 LW 201 นิติปรัชญา
LW 208 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3
 LW 212 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย
2
LW 209 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย และเปลี่ยนให้
2
LW 213  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด  
LW 210  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
LW 302  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 
LW 211 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืมฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ 
2
LW 303  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า  
LW 301 กฎหมายอาญา 3
LW 304  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 
3
   
 
LW 408  สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย 
 
รวม 
 18
 
รวม 
 19
   
 
     
   
 
     
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
PS 103  รัฐศาสตร์ทั่วไป
 IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
LW 305 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2
 SC 103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
LW 306 กฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง 1
3
LW 307  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  
LW 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3
LW 309 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
LW 310 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัทและสมาคม
2
LW 313  กฎหมายล้มละลาย
2
LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
3
LW 314  กฎหมายลักษณะพยาน 
2
LW 413 กฎหมายเลือกตั้ง
3
LW 430  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 
 
รวม
19
 
รวม
19
           
           
           
ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
LW 312
กฎหมายปกครอง
 3
LW 403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
 3
LW 401 
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 
 3
LW 404  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 
 3
LW 402
กฎหมายที่ดิน
3
LW 406 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
3
LW 405
กฎหมายระหว่างประเทศและแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
3
LW 443  สืบสวนสอบสวน 
3
LW 432
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3
LW 423  การว่าความ 
3
LW 461
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3
   
3
 
รวม
18
 รวม
 15
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ส่วนภูมิภาค เป็นการจัดการเรียนการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย การศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ละข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)

ระยะเวลาการศึกษา
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 8 ภาคการศึกษา เป็นการศึกษาระบบ Block Course ดังนี้
1. การบรรยายในชั้นเรียนวิชาละ 4 สัปดาห์ๆ ละ 2 วิชา
2. การประเมินผล 1 สัปดาห์
 
การเรียนการสอน
1. การบรรยายในชั้นเรียนระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น. ตามความเหมาะสม
2. การเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
3. การดูงานนอกสถานที่
4. สื่อการสอน ประกอบด้วยตำรา เอกสารสรุปการบรรยาย และเทปบันทึกเสียงคำบรรยายในชั้นเรียน
5. การบรรยายสรุป
6. การวัดผลประกอบด้วย การทดสอบระหว่างภาคการศึกษาและการสอบไล่

สถานที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
จำนวนนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะดำเนิน ตามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ ส่วนภูมิภาค) จำนวนตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หรือ
2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการ
บริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หรือ
6. เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับศึกษาได้

 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบ Transcrip
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 4 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 2" และขนาด 1" อย่างละ 2 รูป

การเทียบโอนหน่วยกิต
ผู้สมัครสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนได้ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนในวิชาที่เทียบโอนในลักษณะ Audit Student (Non-Credit)

อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท
2. ค่าบัตรประจำตังนักศึกษา 160 บาท
3. ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 500 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการจัดสอบไล่ ภาคการศึกษาละ 1,250 บาท
6. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 800 บาท
7. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท
8. ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
1. สถานภาพการเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้ว จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาได้ 8 ปี นับแต่ภาคแรกที่สมัครเข้าศึกษา
2. การหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือ
2.1 ศึกษาครบหลักสูตรและได้รับปริญญา
2.2 ศึกษาครบ 8 ปี
2.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยขาดการชำระค่ารักษาสถานภาพ
2.4 ลาออก
2.5 ตาย
2.6 เหตุอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อได้ที่ ....
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
tel. 042-314291, fax.042-314290
tel.(66)02-3108800# 7170  fax.(66)02-3108800# 7173