ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

   >>  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง           |         นโยบายสาขาฯ         |        ความเป็นมาของสาขาฯ           |        ผู้บริหารและบุคลากร               |        กระดานข่าว รามหนองบัว  

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ ไทรเล็กทิม
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

***************************************

  link ภายใน ม.รามฯ

Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู

  กระดานข่าวชาวรามคำแหงหนองบัวลำภู
  เข้าสู่เว็บไซต์ ๔๑ ปีรามคำแหง
  เข้าสู่เว็บไซต์ ๔๐ ปีรามคำแหง
  เข้าสู่เว็บไซต์ 39 ปีรามคำแหง
  เข้าสู่เว็บไซต์ 38 ปีรามคำแหง
  เข้าสู่เว็บไซต์ 36 ปีรามคำแหง
  สารนิเทศประชาสัมพันธ์
  ห้องสมุดสาขาวิทยบริการ
   แผนที่จังหวัด
  สำนักบริการทางวิชาการ
  สำนักหอสมุด
  สถาบันคอมพิวเตอร์
  ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
  คณะนิติศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  หลักสูตร Pre-degree
ระบบสารสนเทศ
   สารสนเทศผู้บริหาร
   สารสนเทศบุคลากร
   สารสนเทศคลัง 3 มิติ
   สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   นักศึกษาระดับปริญญาโท
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  วิจัยสถาบัน
  เว็บไซต์ประกันคุณภาพ มร.วก.นภ.
  ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
       ตั้งแต่ปี ๔๖-๕๔ และรายงานผลการปรับปรุง ปี ๕๔
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๗  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๗  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒  เดือน)
การจักความรู้(KM)
   นิยามการจัดการความรู้เบื้องต้น
   บทความ/วารสาร
   ความรู้สำหรับบุคลากร
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ณะกรรมการKM
  โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า
   การเรียนการสอน
   E - book
  E - learning
  Cyberclassroom
  Course on Demand

  ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรและสาขาวิชา
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
  การรักษาสถานภาพนักศึกษา
  สายงานประกอบอาชีพ คณะนิติศาสตร์
  สายงานประกอบอาชีพ คณะรัฐศาสตร์
  สายงานประกอบอาชีพ คณะบริหารธุรกิจ  
  สายงานประกอบอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท
  ดาวน์โหลดไฟล์การเรียน ป.โท
  นักศึกษา ป.โท นิติ รุ่น 1
  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
  หลักสูตรการศึกษา
  โครงการพิเศษ
   ระบบการศึกษา
   บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ภูมิภาค
เชื่อมโยง
  โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
   ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย์
   ข่าวอุดมศึกษา

-ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

   สำนักงานจัดงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
   แผนที่จังหวัด
   โรงแรมที่พัก
   ร้านอาหาร
   ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
   ข้อมูลการเดินทาง
  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
   อำเภอนากลาง
   อำเภอนาวัง
   อำเภอสุวรรณคูหา
   อำเภอศรีบุญเรือง
   อำเภอโนสัง
ปฏิทิน/นาฬิกา
 
 

           

 

   

    
          

 

 
   
              โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต
            สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ

  ASEAN

ASEAN อาเซียน

 

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT
       ระดับบัณฑิตศึกษา
  ใบสั่งสื่อการสอน สำนักวิทยบริการ
   ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาโท
  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาเอก
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลากิจ,ลาป่วย
  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  คำร้องขอหนังสือสำคัญรับปริญญาบัตรและขึ้นทะเบียน
        บัณฑิต ระดับปริญญาตรี
  ใบคำร้องต่างๆ
  เแบบฟอร์มขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะรัฐศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะบริหารธุรกิจ

  ศูนย์การเรียนรู้


 

 
hit counter
เริ่มนับ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

 
 
 

                            ปรัชญา "ยกระดับความรู้ มุ่งสู่รากหญ้า เพื่อพัฒนาสังคม ระดม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ถนนอุดรธานี-วังสะพุง ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 042-314290-4,08-07500275,02-3108000 ต่อ 7170-7175 โทรสาร 042-314290,02-3108000 ต่อ7171

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.รามหนองบัวลำภู

     ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ 
     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓๕ รายการ
     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๓๕ รายการ ครั้งที่ ๒

 ******************************************************************************************************

   ขอเชิญศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย รามคำแหง  สมัครเข้าชมรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  จ.หนองบัวลำภู
 
Download  เอกสารที่นี่

     แล้วส่งกลับมาที่  Fax 042-314290  หรือ E-mail มาที่ nongbualamphu@ru.ac.th

     มีข้อขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อ 042-314290-1 , 02-3108000 ต่อ 7170 , 7171

  ระดับปริญญาตรี

   ข่าวแจ้งนักศึกษา
      เปลี่ยนแปลงวันบรรยายวิชา POL ๒๓๐๐(PA ๒๐๓)
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
       
   ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
  ข่าวทุนการศึกษา
      ทุนการศึกษาปี ๒๕๕๕

  ระดับปริญญาโท

   ข่าวแจ้งนักศึกษา
 
     ประกาศผลสอบแก้ไอ วิชา ประมวลความรู้ PS ๗๙ นักศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์ รหัส ๕๓
     ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
     ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา คณะรัฐศาสตร์
     ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
     ประกาศขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต นักศึกษา รหัส ๕๓ 
     ตารางบรรายาย ปริญญาโท ปี ๑ เทอม ๑ รหัส ๕๕ 
     ตารางบรรายาย ปริญญาโท ปี ๒ เทอม ๓ รหัส ๕๔
     กำหนดสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
      ประกาศผลสอบวิชา ประมวลความรู้ PS ๗๙ นักศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์ รหัส ๕๓
      ประกาศผลสอบวิชา ประมวลความรู้ LA ๗๙ นักศึกษาปริญญาโทนิติศตรมหาบัณฑิตรุ่นที่   แผ่น ๑ แผ่น ๒
      ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษคณะศึกษามหาบัณฑิต  คลิกประกาศ

  ระดับปริญญาเอก

       หัวข้อการวิจัย
       ตารางขึ้นสอบสัมมนา

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๕  
พิธีวางพวงมาลาวันรพี ๒๕๕๕  
แปลงทดลองทำนาข้าวหอมมะลิ ๑๐๕  
พิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๕
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมทำบุญวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๓๗
   วันที่
๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
เลือกตั้ง อสมร. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๕
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ครบรอบ ๔๐ ปี รามคำแหง (ช่วงเย็น)
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ครบรอบ ๔๐ ปี รามคำแหง  

   กิจกรรมต่อ            

   *******************************************************

  ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
             

  ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

             

****************************************************