ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

   >>  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง           |         นโยบายสาขาฯ         |        ความเป็นมาของสาขาฯ           |        ผู้บริหารและบุคลากร               |        ห้องสมุด    

 
  link ภายใน ม.รามฯ
  เข้าสู่เว็บไซต์ 38 ปีรามคำแหง
  เข้าสู่เว็บไซต์ 36 ปีรามคำแหง
   สารนิเทศประชาสัมพันธ์
   แผนที่จังหวัด

   สำนักบริการทางวิชาการ

   สำนักหอสมุด

   สถาบันคอมพิวเตอร์

   ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล

   คณะนิติศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

   คณะมนุษยศาสตร์

   คณะรัฐศาสตร์

   คณะศึกษาศาสตร์

   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

   หลักสูตร Pre-degree
ระบบสารสนเทศ

   สารสนเทศผู้บริหาร

   สารสนเทศบุคลากร

   สารสนเทศคลัง 3 มิติ

   นักศึกษาระดับปริญญาตรี

   นักศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   นักศึกษาระดับปริญญาเอก
   ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี 46 - 52 และรายงานผลการปรับปรุง ปี 52
  
   การเรียนการสอน
ตารางการบรรยาย

   E - book

   E - learning
   Cyberclassroom

   Course on Demand

  งานบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตรและสาขาวิชา
   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
   การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
  ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
   หลักสูตรการศึกษา
   โครงการพิเศษ
   ระบบการศึกษา
   บัณฑิตวิทยาลัย
   นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 5
ระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัญญาดุษฎีบัณฑิตทาง  สังคมศาสตร์ ภูมิภาค
เชื่อมโยง
   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
   ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย์
   ข่าวอุดมศึกษา

ร-ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

   สำนักงานจัดงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
   แผนที่จังหวัด
   โรงแรมที่พัก
   ร้านอาหาร
   ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
   ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
   อำเภอเมือง
   อำเภอโนนสัง
   อำเภอศรีบุญเรือง
   อำเภอนากลาง

   อำเภอสุวรรณคูหา

   อำเภอนาวัง

เวปจังหวัดหนองบัวลำภู
 
   

   

    
          

 

   
              โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต
            สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
    อัตราค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานการศึกษาชั้น       ปริญญาโทส่วนภูมิภาค วิชา RU603 Download
 
   อัตราด่าตอบแทนการรับสมัคนักศึกษาใหม่   ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี Download
 

เว็บศูนย์การเรียนรู้

 

                            ปรัชญา "ยกระดับความรู้ มุ่งสู่รากหญ้า เพื่อพัฒนาสังคม ระดม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.รามหนองบัวลำภู

   ข่าวรับสมัครเรียน
 

 ขอเชิญศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย รามคำแหง  สมัครเข้าชมรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จ.หนองบัวลำภู  Download  เอกสารที่นี่

     -แล้วส่งกลับมาที่  Fax 042-314290  หรือ E-mail มาที่ nongbualamphu@ru.ac.th

     -มีข้อขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อ 042-314290-1 , 080-7612802,02-3108000 ต่อ 7170 , 7171

ระดับปริญญาตรี

   ข่าวรับสมัครเรียน
     ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553
     
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
      ตารางของนักศึกษาส่วนภูมิ ภาคฤดูร้อน/2552
      การลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552
      การคืนสถานภาพนักศึกษาและชำระเงินค่าเทียบโอน เพื่อขอจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
      การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
      ตรวจผลการสอบไล่ภาค 1/2552 ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลำภู 
      ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2553
      การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี 2552
      ธงคำตอบกระบวนวิชาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา2551(ส่วนภูมิภาค)
    
www.reungrad.ru.ac.th
      ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552
      แจ้งแก้ไขรายวิชาในตารางบรรยายสรุป
      ข่าวแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี (การเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป)
      ตารางค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน  หน้า 1 , 2
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
        ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
  ข่าวทุนการศึกษา
     ทุนโครงการต้นกล้าคุณธรรม
     ทุนพระราชทานระดับอุดมศึกษา
     ทุนมูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข

ระดับปริญญาโท

  ข่าวรับสมัครเรียน
      ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
      กำหนดการลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 งวดที่ 2
      ประกาศผลสอบวิชาประมวลความรู้ PS 797 คณะรัฐศาสตร์
      กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 (งวดที่ 2 )
      กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
      กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์
      กำหนดการปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์
      ตารางบรรยายวิชา RU 603 ปีการศึกษา 255
      กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 
      การขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเทียนมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์)
  

ระดับปริญญาเอก

   หัวข้อการวิจัย
   ตารางขึ้นสอบสัมมนา
 

กิจกรรม ม.รามหนองบัวฯ 

   วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัว
   ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551-2552 รุ่นที่ 35
   ภาพกิจกรรมนิทรรศการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู ปี 2553
   โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็ก ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านดอนแคน
   เลือกตั้ง อสมร. ปีการศึกษา 2552
   สัมมนาและศึกษาดูงาน
   โครงการสานฝันปันน้ำใจในวันเด็ก ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
   แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร
   บุญคูณลาน สืบสานงานบุญ เดือนยี่
   ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   ๕ ธันวามหาราช
   นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯ จ.หนองบัวลำภู เยี่ยม ม.ราม
   รบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ปีที่ 38 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดหนองบัวลำภู
   รบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ปีที่ 38 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
        เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
   โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปลูกผัก
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ ทำนา
  ภาพพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2552
  ภาพวันปิยะมหาราช 52
  ภาพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์รามคำแหงคัพ 52
 
ภาพกิจกรรมรับน้อง52
  วันสถาปนาโรตารี
   ภาพกิจกรรมสานฝันปันนำใจในวันเด็กครั้งที่ 2
   ภาพกิจกรรมนิทรรศการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู
   ภาพกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพะเกียรติฯ 51
   ภาพกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา
   ภาพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์รามคำแหงคัพ 51
  โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
  ประมวลภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์  
  ประมวลภาพการเยี่ยมชมสถานที่  
   ประมวลภาพโครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นักเรียน    
  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 

download แบบฟอร์มต่าง ๆ

  ใบสั่งสื่อการสอน สำนักวิทยบริการ ประจำภาคการศึกษา 2/2552
  
ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอม นักศึกษาปริญญาโท
  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอม นักศึกษาปริญญาเอก
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลากิจ,ลาป่วย
  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  คำร้องขอหนังสือสำคัญรับปริญญาบัตรและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
  ใบคำร้องต่างๆ
 
 
 


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
    ตำบลนาคำไฮ  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
         โทรศัพท์ : 0-4231-4290-1  โทรสาร : 0-4231-4290