izmit escort istanbul escort escort beylikdüzü izmit escort beylikduzu escort istanbul escort avcılar escort

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

  

   หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต 139 หน่วยกิต
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอด 144 หน่วยกิต
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม 132 หน่วยกิต
หลักสูตรพรีดีกรี คือการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต รายวิชากระบวนวิชา
     โดยนำวุฒิ ม. 3 มาสมัครเพื่อเรียนควบคู่กับ ม.4 - ม.6 ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ม.6 และเมื่อสำเร็จการศึกษา ม.6 ก็นำวุฒิ ม.6 มาสมัครเทียบโอนหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุแค่ 19-20 ปี โดยการสอบจะสอบเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในแต่ละภาคเรียน
   หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาที่เปิดสอน
  ภาคพิเศษ
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม. การบริการการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รศ.) คณะรัฐศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม. ) คณะบริหารธุรกิจ
โครงการภาคพิเศษ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม. ) คณะนิติศาสตร์
    หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาที่เปิดสอน
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชาเปิดสอน 10 สาขาวิชา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาสังคมวิทยา


    


    
   

    


    

 

        


    


    


    

 

        


    

    

 


    


    

 

avc�±lar escort
pendik escort Gaziantep Escort ciddiyetajans.com/amp