ข่าวรับสมัครนักศึกษา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

   ผู้ช่วยศาสตรจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

 
 

นางสาววัลเพ็ญ  ปลัดกอง

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

 
งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานสารสนเทศ

นางบุณยวีย์  ปัญญาพุทธกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวชฎาวริญญ์  คำใบ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายธนวัฒน์  รัตนวงษ์

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นางวิมานพร  สิงห์เสนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายไพรัตน์  วิเชียรศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาพร  หงษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายชาญ  รัตนวงศ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน


นางอาพร  จัทร์ชมภู

พนักงานสถานที่

 

   

นางสาวธิดารัตน์  เกวลิน

บรรณารักษ์ปฎิบัติการ

นายกรุงจีน  สิงห์เสนา

พนักงานขับรถ

   

 

นายประยงค์  ทองโคตร

พนักงานทั่วไป