ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ แ ห ง ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลำ ภู . . .  ป รั ช ญ า   ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ มุ่ ง สู่ ร า ก ห ญ้ า     เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   ร ะ ด ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น . . .   ป ณิ ธ า น     ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  นำ วิ ช า ก า  ร สู่ ม ว ล ป ร ะ ช า   ส่ ง เ ส ริ ม รั ก ษ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ..

   >>             เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                        |              นโยบายสาขาฯ           |                 ความเป็นมาของสาขาฯ                       |        ผู้บริหารและบุคลากร                 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ ไทรเล็กทิม
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

***************************************

  link ภายใน ม.รามฯ

Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
facebook ม.ราม หนองบัวลำภู

 

  link ภายใน ม.รามฯ
  สำนักบริการทางวิชาการ
  สำนักหอสมุด
  สถาบันคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
   สารสนเทศผู้บริหาร
   สารสนเทศบุคลากร
   สารสนเทศคลัง 3 มิติ
   สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
  วิจัยสถาบัน
  เว็บไซต์ประกันคุณภาพ มร.วก.นภ.
  ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา
2556
  ข้อมูลหลักฐานสถิติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
      ตั้งแต่ปี 2546 - 2556
      และรายงานผลการปรับปรุง ปี
2556

  ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   หลักสูตรและสาขาวิชา
   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
   การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
   บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
   นักศึกษาระดับปริญญาโท
   ส่งรายงานออนไลน์
   ดาวน์โหลดไฟล์การเรียน ป.โท
   ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
   หลักสูตรการศึกษา
   โครงการพิเศษ
   ระบบการศึกษา
   บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  โครงการปรัญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ภูมิภาค
ข่าวสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
  ตำแหน่งว่างในจังหวัดหนองบัวลำภู
  ตำแหน่งงานต่างจังหวัด
  ตำแหน่งงานต่างประเทศ
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557  
       (รอบ
12 เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
   KPI Template  พ.ศ. 2557
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
   รายงานแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
   KPI Template  พ.ศ. 2556 (รอบ 12  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 - 2558)
   KPI Template  พ.ศ. 2555 (รอบ 7  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2555 (รอบ 12  เดือน)
ผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
   แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2554 - 2557)
   KPI Template  พ.ศ. 2554  (รอบ 7  เดือน)
   KPI Template  พ.ศ. 2554  (รอบ 12  เดือน)
   รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผน
       ปฏิบัติราชการ ปี
2554
การจักความรู้(KM)
   คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์ตูราชการ
   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
   นิยามการจัดการความรู้เบื้องต้น
   บทความ/วารสาร
   ความรู้สำหรับบุคลากร
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ณะกรรมการKM
บริการวิชาการ
   การนวดรักษาโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร
   การเรียนการสอน
   E - book
   E - learning
   Cyberclassroom
   Course on Demand

  ระดับปริญญาตรี

  คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบรับรองผลการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษา
  ใบสั่งสื่อการสอน
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบคำขอเปลี่ยน ชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ
  ใบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  ใบขอย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชา
  ใบขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
  ใบขอสำเนาแผ่น เทปคำบรรยาย

  ระดับปริญญาโท

  แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบขอใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT
       ระดับบัณฑิตศึกษา
  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาโท
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลากิจ,ลาป่วย
  เแบบฟอร์มขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะรัฐศาสตร์
  แบบฟอร์มคณะบริหารธุรกิจ

  ระดับปริญญาเอก

  ใบ COMP_CODE จ่ายค่าเทอมนักศึกษาปริญญาเอก
 
 

 

เชื่อมโยง
  โครงการลดการใช้พลังงานภาคราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
   ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาอาจารย์
   ข่าวอุดมศึกษา

  -ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

   สำนักงานจัดงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู
    สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
QR code ramnongbua
 

 

  ASEAN

ASEAN อาเซียน

  ศูนย์การเรียนรู้

 


ปรับปรุง เมื่อ 10 กันยายน  2558 เวลา 11:24:00

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู  ถนนหนองบัวลำภู-เลย  ตำบลนาคำไฮ  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000  โทรศัพท์ 042 315952-59  โทรสาร 042 315954-55  เว็บไซต์ www.nongbua.ru.ac.th  เพจ www.facebook.com/ramnongbua  อีเมล์ nongbualamphu@ru.ac.th

 

 

 

 

  ระดับปริญญาตรี

  
   
ข่าวแจ้งนักศึกษา
     ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กลุ่มบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อของมหาวิทยาลัย
     การเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์
     การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
     การสั่งซื้อชุดสื่อการสอน
 
    ตารางบรรยาย
      ตารางบรรยายสรุป ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
    
    ปฏิทินการศึกษา
     
 
    การลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบผลการเรียน/ประกาศ
      การเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
      รับชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต และระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
       
   ณ สาขาวิทยบริการฯ ในวันปฏิบัติราชการทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.00 น
 
    ข่าวทุนการศึกษา
      หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารางวัลเพชรน้ำหนึ่งและรางวัลเพชรประดับรามฯ ประจำปีการศึกษา 2558
      เว็บไซต์ข่าวทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 
  ระดับปริญญาโท
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
     กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (ปี 2)
    แนวปฏิบัติการขอจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญา และการขอหนังสือสำคัญ
    แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 
    ตารางบรรยาย
      ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ 1 (เทอม 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
      ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ 2 (เทอม 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
    
    ปฏิทินการศึกษา
    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาเก่า) ปีการศึกษา 2558
 
 
   ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
   ข่าวแจ้งนักศึกษา
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
         รุ่นที่ 3
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
         ใบสมัคร
 
    ระดับปริญญาเอ
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    หัวข้อการวิจัย
    ตารางขึ้นสอบสัมมนา
 
  ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง
    ร่างขอบเขตของงาน(TOR)  จ้างตัดชุดสูทนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
         จังหวัดหนองบัวลำภู
    ราคากลางโครงการขยายแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
    TOR  โครงการขยายแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
    สอบราคางานจ้าง ปีงบประมาณ 2558 โครงการขยายแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ
   
   
ประกาศงานพัสดุ
    ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)

    การทำบุญครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ  
    จังหวัดหนองบัวลำภู 12 ปี 25 มิถุนายน 2557
    วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 43 ปี 26 พฤศจิกายน 2557

                                                                                      

   *******************************************************

  ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
             

  ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

             

****************************************************